Sök
  • Lena di Corsi

Årsmöte Boxen IF

Datum: 25/2 2021

Tid: 19:30

Plats: Digitalt via Google Meet


Handlingar finns tillgängliga på Boxens hemsida en vecka före årsmötet. www.boxenif.se

Föredragningslista vid årsmötet


1.Mötets öppnande (parentation).

2.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.Val av protokolljusterare och rösträknare.

5.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.Fastställande av föredragningslista

7.Framläggande av: a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

c,Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2021

11.Motioner inkomna i rätt tid / förslag från styrelsen.

Val av:

a) Styrelsens ordförande, mandattid 1 år

b) Ledamöter av styrelsen, mandattid 2 år

c) Två revisorer, mandattid 1år

d) Ledamöter i valberedning, mandattid 1 år

12.Övriga frågor

13.Mötet avslutas


Anmäl dig till årsmötet senast 18/2 till lena.dicorsi@gmail.com


Välkommen!

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla